Vertrouwenscontactpersonen

Bij Topsport Leiden is een door NOC*NSF opgeleide vertrouwenscontactpersoon beschikbaar als aanspreekpunt voor iedereen die betrokken is bij één van vier RTC’s (waterpolo, basketbal, tafeltennis en rugby) en ook voor alle betrokkenen bij één van de Leidse topsportverenigingen.

De vertrouwenscontactpersoon van Topsport Leiden is:
Tinka Tolsma-Smit (v)
Tel: 06 27284227
tolsmasmith@casema.nl

Wat is en doet een vertrouwenscontactpersoon?

De vertrouwenscontactpersoon (VCP) is binnen de RTC’s, de sportvereniging of sportbond het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag. De VCP fungeert als eerste opvang voor leden (sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur) met een klacht of een vraag. Ze bieden een luisterend oor, geven raad en verwijzen door voor geschikte hulp. Daarnaast adviseren en stimuleren ze het RTC, de vereniging of bond om preventieve maatregelen te nemen.

De vertrouwenscontactpersonen behandelen niet zelf inhoudelijk de klachten, maar proberen de weg naar een goede oplossing aan te geven. De vertrouwenscontactpersonen zijn op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. Zij kunnen je informeren over de procedures en mogelijk vervolgstappen of je doorverwijzen naar een gespecialiseerde vertrouwenspersoon van het centrumveiligesport.nl van NOC*NSF, welke getraind zijn om de inhoudelijke begeleiding te geven. In een vertrouwelijk gesprek helpen zij je bij het doen van je verhaal. Bijvoorbeeld over zaken als doping, matchfixing, eetstoornissen, pesten, discriminatie, agressie en seksuele intimidatie.

Waarom een vertrouwenscontactpersonen?

De praktijk binnen diverse sportverenigingen wijst uit dat er momenten en gebeurtenissen zijn waarbij grensoverschrijdend gedrag helaas niet voorkomen kon worden. Binnen de RTC’s en de verenigingen willen wij dit graag voor zijn. Dat is dan ook één van de redenen waarom het goed is dat binnen de RTC’s en de verenigingen een vertrouwenscontactpersoon aanwezig is. Een centraal aanspreekpunt om met elkaar zorg te dragen dat de wijze waarop we met elkaar binnen het RTC dan wel de club omgaan leuk en veilig blijft. Veel clubs hebben zelf ook vertrouwenscontactpersonen waarbij je terecht kunt.

Meldplicht

Per 1 april 2019 is de meldplicht opgenomen in het tuchtreglement seksuele intimidatie (artikel 3) bij het Instituut Sportrechtspraak (ISR). Dit betekent dat dit van toepassing is voor alle (64) sportbonden die voor seksuele intimidatie zaken bij het ISR zijn aangesloten. Meldingen bij de aanklager van ISR, zoals beschreven in artikel 3, verlopen via de Vertrouwenscontactpersoon (VCP) van de bond.

De meldplicht houdt kort gezegd het volgende in:

Zodra iemand uit het bestuur van het RTC, een vereniging of bond vermoedens heeft van een situatie waarin sprake is/ is geweest van seksuele intimidatie of seksueel misbruik, is hij of zij verplicht dit bij de bond te melden. Wanneer begeleiders iets weten, zijn zij verplicht dit te melden bij het bestuur van de vereniging.

‘Gewone’ leden krijgen een meldverantwoordelijkheid. Dat houdt in dat als er een vermoeden is van seksuele intimidatie of seksueel misbruik, er melding aan het bestuur moet worden gedaan tenzij dit niet verwacht kan worden van iemand.

Voorkomen is beter dan genezen

De vertrouwenscontactpersoon is er ook voor vragen die kunnen spelen vóór dat er problemen zijn. Bij een vertrouwenscontactpersoon kun je terecht met vragen die je niet makkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt voor trainers, coaches, ouders, begeleiders en teamleden. Daarbij: snel melden, er over praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie maakt dat deze niet verergert en ook herhaling kan zo voorkomen worden.

Wanneer kun je terecht bij de vertrouwenscontactpersoon van de vereniging of bij de vertrouwenscontactpersonen van Topsport Leiden?

Als je vragen hebt of de manier van omgaan met elkaar binnen jouw RTC of jouw vereniging klopt, dan ben je welkom bij de vertrouwenspersoon.

De vragen die je hebt kunnen gaan over:

  • Pesten en gepest worden.
  • Het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort.
  • Grensoverschrijdend gedrag: de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach ervaar je als onprettig.
  • Een vermoeden van ‘grensoverschrijdend gedrag’: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft.
  • Je maakt je zorgen over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen het RTC/de vereniging/het team.
  • Je vraagt je af of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is.
  • Iemand heeft je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag.

Hoe vertrouwelijk is een vertrouwenscontactpersoon?

Dat het belangrijk kan zijn om ook andere personen bij een vraag of probleem te betrekken zal duidelijk zijn, maar dit gebeurt nooit zonder overleg en toestemming! De gesprekken die er tussen jou en de vertrouwenscontactpersoon plaatsvinden, daar wordt niemand van op de hoogte gesteld, zonder dat jij daar:

  1. toestemming voor hebt gegeven
  2. van op de hoogte bent

De activiteiten van de vertrouwenscontactpersoon vallen onder de verantwoording van het bestuur. Bij het afsluiten van het jaar rapporteert de vertrouwenscontactpersoon aan dit bestuur óf er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden.

Waar is de vertrouwenscontactpersoon niet voor?

In principe is de vertrouwenscontactpersoon er voor incidenten, vermoedens van incidenten en vragen hierom heen, die tussen het RTC, de vereniging en leden plaatsvinden of hebben plaatsgevonden of waarbij een relatie is tussen activiteiten binnen RTC en/of verenigingsverband en de betrokkene(n). Bij twijfel: bespreek met de vertrouwenscontactpersoon of je vraag bij haar/hem op de juiste plaats is. De Vertrouwens Contact Persoon zal mensen niet persoonlijk opvangen en/of begeleiden. Als er verdere opvang noodzakelijk is zal dit, altijd met toestemming van de betrokkene(n), plaatsvinden buiten de vereniging.