UITLEG TOPSPORTFONDS

De stichting Leiden Topsport beheert het Topsportfonds Leiden. Het fonds is ervoor om de topsport in Leiden te bevorderen, ondersteunen en helpen ontwikkelen daar waar mogelijk. Gezien de beperkte omvang van het fonds en het feit dat het fonds (deels) wordt gevuld door gemeentelijke subsidie, zijn criteria nodig om de middelen precies daar terecht te laten komen waar zij het meest effect hebben voor de topsport, topsporter of topsportclub.

MIDDELEN

De middelen van het Topsportfonds Leiden komen van de gemeente Leiden en alle andere mogelijke bijdragen uit het bedrijfsleven of van andere organisaties.

COMMISSIE TOPSPORTFONDS LEIDEN (CTL)

De beoordeling geschiedt door de commissie Topsportfonds Leiden die bestaat uit drie leden van de stichting Leiden Topsport die niet een sportvereniging representeren.

ADVIES

De toekenning voor een bijdrage uit het Topsportfonds Leiden wordt gedaan door de
CTL, die daarover advies vraagt aan de topsportcoördinator. De aanvraag kan worden ingediend door een (aankomend) topsporter, een topsportvereniging of andere topsportorganisatie uit Leiden of lid zijnde van een Leidse topsportvereniging/organisatie.

PLAFOND

Het fondsjaar loopt van januari tot en met december. Het financiële plafond wordt jaarlijks opnieuw bepaald.

TOEKENNING

De CTL doet een toekenning op basis van de voordracht die wordt getoetst aan de criteria die hieronder worden genoemd.

CRITERIA

 • De aanvragende (aankomend) topsporter is geboren en/of woont in Leiden of is lid van een Leidse vereniging waar of van waaruit hij/zij de sport beoefent.
 • De aanvraag wordt gedaan om daarmee te bekostigen: sporttechnische zaken zoals extra trainingen (huur accommodatie) ter voorbereiding van NK, EK, WK of vergelijkbare wedstrijden.
 • Maar ook andersoortige sporttechnische ondersteuning in relatie tot het verbeteren van de prestaties.
 • Ook kan aan topsporters (ook teams) een financiële bijdrage verleend worden in reiskosten om deel te nemen aan (kwalificatie voor) internationale wedstrijden voor zover deze worden georganiseerd door erkende topsportorganisaties.
 • Bijdragen kunnen ook worden verleend aan een vereniging of organisatie voor gasttrainingen, workshops, clinics of onderzoeken, testen, video-opnamen en andere zaken die de begeleiding van topsporters in een vereniging of talentencentra kunnen verbeteren.
 • Er kan tevens een beroep gedaan worden door clubs of organisaties die een topsportevenement in Leiden organiseren en die het bevorderen van topsport tot doel hebben of topsport naar Leiden halen.
 • De aanvrager is verplicht een heldere (project)begroting mee te sturen.
 • Als zich situaties voordoen die niet voldoen aan deze criteria maar die in de ogen van de CTL wel voldoen aan de topsportambitie, kan de CTL besluiten alsnog tot toekenning over te gaan.
 • De sporter die of het team dat een bijdrage ontvangt, dient Topsport Leiden updates te sturen van de trainingen en wedstrijden. Dit voor de sociale media.

PROCEDURE (VOORWAARDEN)

 • Aanvragen moeten per email bij voorkeur twee maanden voor de activiteit, evenement, aanschaf etc. worden ingediend, volgens het format dat op deze site te vinden is.
 • Onvolledig ingevulde formulieren worden niet in behandeling genomen.
 • De aanvraag dient de goedkeuring te hebben van de verenigingsvoorzitter/manager of door de club ingediend te worden.
 • Indien nodig wordt de vraag getoetst bij de betreffende sportbond/vereniging en/of andere deskundigen.
 • De aanvrager dient te vermelden of elders bij de gemeente Leiden (bijvoorbeeld bij de breedtesportcoördinator of Team Sport) al een aanvraag is ingediend.
 • De maximale jaarlijkse bijdrage voor individuele sporters bedraagt 500 euro.
 • De maximale jaarlijkse bijdrage voor teams van een sportclub bedraagt 2.500 euro (inclusief individuele toekenningen).
 • De maximale jaarlijkse bijdrage voor een sportclub bedraagt 5.000 euro (inclusief individuele en team-toekenningen).
 • De maximale bijdrage voor een evenement bedraagt 5.000 euro.
 • Bij iedere aanvraag wordt een begroting gevoegd.
 • Na toekenning dient de aanvrager binnen een maand na de activiteit uit zichzelf een financiële verantwoording te sturen. Indien dit niet gedaan wordt, zullen eventuele toekomstige aanvragen niet gehonoreerd worden.
 • Van deze maxima kan worden afgeweken als de CTL daartoe een gegronde reden ziet.
 • De uitbetaling geschiedt uiterlijk 14 dagen na toekenning door de CTL en na ontvangst van de financiële verantwoording.
Aanvraagformulier
Eerdere aanvragen